Опел Рекорд, година ???

Сигурно има многу да ни раскажи за стара Битола…