Со гранки и црвено-бела трака се обележани обновената шахта и сливник во близина на ул. ЈНА во Битола.

Фотографии на Кристијан Наумовски објавени во групата Битолски Проблеми