6 C
Bitola
Saturday, February 22, 2020

ЛабавО: За Нова година во една битолска кафана…

Беф за Нова година во една битолска кафана. Ојдоф на пејачо му залепиф 1000-ка и му рекоф на следната песна да кажи специјален поздраф...

Ела ќе дом...