Битолскиот златен рид (западна страна) под авионите… Една готова завршена градба-куќа и две карабини од која едната најверојатно ќе биде стамбена зграда…Улицата е оформена и тампонирана за асфалт, тротоарот од едната страна повеќе од половина е со бекатон коцки.