Локација сегашен Булевар во делот кај Основниот Суд. Свежината на потпелистерецот во комбинација со разиграната река Драгор ја надополнуваа убавината на оваа сега непостоечка чаршија…