Валијата Абдул Керим Паша, со своето доаѓање во Битола во 1895, па во наредните шест години бил иницијатор за изградба на дела за кои се уште се зборува со пиетет и тоа го регулирал коритото на брзата планинска река Драгор, ги уредил приодите на градот, поставил канализација, имал и смелост во неговиот центар преку ноќ да ги “избрише”муслиманските гробишта и на нивно место го подигнува Народниот театар.
Го изградил и Офицерски дом, започнал да го уредува излетничкото место Тумбе кафе, ги поставил основите за денешниот парк и шеталиште, насадил дрвореди, изградил болница за сиромашни, Дом за сираци, хотел, кожара,уредил и опремил библиотеки итн…