4К видеа од Градски парк и Корзо, Дулие, Хераклеја и река Драгор на Џоле Трајчевски.

Уживајте…