Аеропут, или целосно име Друштво за воздушен сообраќај АД Аеропут (српскохрватски. (Друштво за ваздушни саобраћај А. Д. Аеропут/Društvo za vazdušni saobraćaj A. D. Aeroput), беше првата југословенска авио компанија сместена во Белград. Основана во 1927, Аеропут постоеше се до преименувањето од 1947 год. во Југословенски аеротранспорт.

На 24. мај 1935., Аеропут ја отвори линијата Белград-Ниш-Битола летајќи со Spartan Cruiser II.