Испукан асфалт, дупки, на некои места е излезен и слојот чакал, на други дури и вода извира од асфалтот. Ова е моменталната состојба од новиот пат за с.Брусник направен пред некоја недела.