Голема благодарност до проф. Александар Стерјовски и Пеце Илиевски за достапноста на овај материјал и збогатување на нашата збирка.

БИТОЛА НИЗ ВЕКОВИТЕ I