НУ Завод и музеј Битола со Решение бр 10/31 од 08.10.1979 г. утврди дека зградата на Народниот театар во Битола на ул. Маршал Тито бр. 60, има својство на споменик на културата. Врз основа на Пресудата У. бр 135/80 од 03.07.1980 год. на Врховниот Суд на Македонија, ова решение беше вратено на повторно разгледување, по што се запре постапката за заштита на зградата на Народниот театар – Битола и се овозможија услови за нејзино рушење.

Извор Кинокултура