Предлог до сопствениците на оваа зграда: Една училишна табла како фасада, сунѓер и креда со врвца.

Локација зграда Карши Офицерски