Проект финализиран под покровителство на Фондацијата Преда Плус