Млечниот пат и ѕвезденото небо над Битола, поточно над малото езеро во Ротино… Night view by Hristo Fidanov Photography… Enjoy ♥