Реклама-вечер Боемите во Грне

Гледајте убо кога има возови и линии за надвор од Битола оти само трчате по возот ми се смаче да ве гледам.

😊😊😊