Интересна апликација за Битола која е дел од Сrowd funding платформа на Pulse.eco каде загаденоста се мери по реони.

Ги имате вредностите за ПМ 10, ПМ 25, за бучава, за температура и влажност…

Најдобрите резултати за квалитетот на амбиенталниот воздухот се за Нова Битола…

Повелете на следниот линк БИТОЛА ПУЛС