Петок 23 април 1993 пет дена по Велигден, прослава по повод Селски Велигден (Источен Петок- Балаклија) во Генимале на Горното Сретсело. Традиција која се негува со векови.

Видео на Сашо Првуловиќ