Потсетник на улиците на град Битола”

Подготвил и уредил млад водник
Христо Костовски
при противпожарната народна милиција Битола.

Печатеница “Киро Дандаро” 1952 година

Благодарност до Златко Ангелески за оваа прекрасна брошура.