Паљото имаше визија. Ние повеќето не му верувавме и не го послушавме. Можеби денес ќе беше подруго. Послем пет години погледнете ја неговата визија од 2013 г….

Респект Паљо!