Проектот “Поддршка за подобро управување со природните ресурси во Националниот парк Пелистер” го спроведува ЦеПроСАРД во соработка со НП Пелистер. Овој проект е дел од Програмата за подобри заштитени подрачја финансирана од ЕУ, а ја спроведува УНДП во соработка со МОППП.

НП ПЕЛИСТЕР