Дембел Чаршија била лоцирана над и под Судскиот мост, од двете страни на Драгорот. На старата фотографија се гледаат масите од кафеаните поставени на двете страни од реката.

Дембел (*tembel тур.) или боем (*bohème фра.) = човек што живее безгрижен и неуреден живот.

Валентина Цветановска