БИТОЛА, ул.Рузвелтова бр.18 тел.075 22 47 22, Нов пазар 075 44 57 40

Валијата Абдул Керим Паша, со своето доаѓање во Битола во 1895, па во наредните шест години бил иницијатор за изградба на дела за кои се уште се зборува со пиетет и тоа го регулирал коритото на брзата планинска река Драгор, ги уредил приодите на градот, поставил канализација,имал и смелост во неговиот центар преку ноќ да ги “избрише”муслиманските гробишта и на нивно место го подигнува Народниот театар.
Го изградил и Офицерски дом,започнал да го уредува излетничкото место Тумбе кафе, ги поставил основите за денешниот парк и шеталиште, насадил дрвореди, изградил болница за сиромашни, Дом за сираци, хотел, кожара,уредил и опремил библиотеки итн…

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here