Во НОБ, граѓаните на Битола се најдоа свои на своето. Борбата против фашистичкиот окупатор, а за национална слобода и за сопствена, македонска држава, прерасна во општонародно движење што резултираше со создавање на првите народноослободителни одбори, како основни, но и највисоки органи на Новата македонска власт на одредено подрачје. Во Битола првиот градски Народно- ослободителен одбор е формиран во 1944 г. Народно-ослободителниот одбор функционираше врз принципот на единството на власта, односно на собраниско владеење: тој беше и претставнички орган, избран од граѓаните, што го сочинуваа определен број избраници и што донесуваше свои прописи, а
Истовремено вршеше и извршна функција и непосредно ја раководеше државната управа на подрачјето на градот.
Крајот на НОБ и Првото заседание на АСНОМ, на 2 август 1944 година, ја затекна Општина Битола со развиен систем на селски, градски и околиски НОО, а со конструирањето на АСНОМ во највисок орган на државната власт на Македонија, како федерална членка на Демократска Федеративна Југославија, HOO се поврзаа во единствениот систем на власта и натаму задржувајќи го статусот на основни органи на државната власт.

Таквата положба на HOO беше и уставно утврдена, со Уставот на ФНРЈ од 1946 година и Уставот на НРМ од 1946 година. Според Општиот закон за народните одбори од 1946 година, народните одбори претставуваа, истовремено и локални органи на државната власт во административно – територијалната поделба на општини и околии, но и највисоки органи на државната власт на своето подрачје.(1)

Од страна на локалната управа во 1944 година е донесен грбот на Општина Битола кој траеше се до 2006 г., а примерок од него моментално се наоѓа во депото на Битолскиот Архив.

На него на бела позадина од левата страна се наоѓа дел од народната носија, саат-кулата со планината Баба во позадина во средината на грбот , десно е столб од Хераклеја и грне, под кои се наоѓаат запчаници како симбол на индустријата и вода која тече која ја претставува реката Драгор, додека над сите е испишан датумот на ослободувањето на Битола, 4-ти Ноември 1944, над кој пак се наоѓа петтокрака ѕвезда како симбол на социјализмот.

Некогашниот грб на Општина Битола, моментална состојба во депото на Државниот Архив

Голема благодарност до Државен Архив Одделение Битола

(1) извор Монографија за Битола