Мала количина снег моментално ни го покри с. Магарево. Можни се уште поголеми количини снег на 1000 метарската граница… Фотографија испратена од Никола Ѓоргиевски