(Галерија) Живописниот дел на с. Маловиште како вреден остаток од влашкото наследство на Битола и Македонија

… за Битола и битолчани