Студентски филм за Менде Шапазов – Елвисо од Битола.
(23.5.1973 – 28.9.2019).

Институт за Етнологија и Антропологија Скопје 2012