„Повелете во Битола” – документарен филм
Нарачател – Туристички сојуз Битола 1987/88 г. Панајоти Литовски. Продуцент – Панде
Димитровски, текстот го читаше: Ружа Карајанова – Стојановиќ. Инж. Екипа: Васил Проески, Стевче Митревски, Драги Миновски,
Златко Ставревски. Монтажа: Алексо Боневски. Музичка илустрација: Николче Терзиевски.
Сценарио и режија: Никола Талевски. Емитувано на Телевизија Скопје (Македонска
Радио Телевизија) 1988 г.