Битолскиот цивилен аеродром се наоѓал кај с. Оризари и со него стопанисувал авиопревозникот „Аеропут“ кој одржувал редовна линија Белград – Скопје – Битола – Солун.
Покрај цивилниот, Битола имала и спортски аеродром кај с. Логоварди кој уште постои.

Реклама од “Време”, 5. мај 1935 год.
Фотографија испратена од Мићко Крстић