На 26-ти и 27-ми јануари во 1954 година е измерена најниска темература на воздухот на територијата на Република Македонија во Берово -31Ц, додека во Битола на истиот датум е измерена минимална температура на воздухот која изнесуваше -29.4 Ц. Тоа е во исто време најниска темература на воздухот во последните 100 години. Ова го имам објавено во Книгата Македониска книга на рекорди која е објавена во деведесетите години на 20 век, во издание на Детска Радост.

Во оваа прилика да спомнеме
дека на 7ми јануари 1993 година е
измерена апсолутно најниска темература во Битола која изнесува -30.4 Ц, додека на истиот ден во Струмица е измерена аплолутно најниска темература која изнесуваше -27.З Ц.

Инфо од Пеце Ристевски, доктор по Метеорологија на Националниот институт по метеорологија и хидрологија виа Златко Самарџиев Кекело