Моментална состојба…

Фото Михаил Гаџовски и Марјан Елена Талевски