Карпите на Баба планина на кои најмногу се збираат ластовици наречени се Ластојчин Камен…

Ѓорги Димовски- Цолев „Преглед на топонимите во Националниот парк Пелистер“.

Хотел Шумски Фенери, вашата прва дестинација за посета на Пелистер