Уличка во старата чаршија
Новата пешачка зона покрај река Драгор
Бар Чаршија
Безистен
Градско Шеталиште

Битолската чаршија, Безистенот и други делови на Битола досега никогаш не биле украсени.

Фото-монтажи на Гордана Аџиева-Михајловска