Без коментар и сигурно не се криви луѓето, туку политиката на банките и лошата поставеност на работите…

Почитувајте ги препораките драги битолчани.