Фотографии од камерите на НП Пелистер и програмата за “Поддршка за подобро менаџирање на природните ресурси на Националните паркови” имплементирана од CeProSard во соработка со НП Пелистер, финансирана од ЕУ, УНДП и МОЕПП.