Дома На битолски...

На битолски...

Битолцизми: Орман, Витвиделија, Уџум

... за Битола и битолчани

Битолски приказни: За последните битолски кавалери

Гледаш ситно, средовечно, белокосо човече како се потпира на другарот со една нога – бастунот. Гиздаво, нога за нога ( бастун ), го гази...