Грда – погрда, најгрда, за греој, ѓезве, гроб немиен.

Пијана – попијана, најпијана, земја, фенер, се бацва со тротоаро.

Евтина – поевтина, најевтина, Кинез.

Мерак – померак, најмерак, жената на комшијата.

Глуп – поглуп, најглуп, дрво, дудук, тенеќе.

Голем – поголем, најголем, сагија, мотка со рачка.

Слаба – послаба, најслаба, сама си се опишва, крљуг.

Сиромашен – посиромашен, најсиромашен, работел во Фрижидери, Иднина, Металец, Битолатекс…

Кисел – покисел, најкисел, шап.

Богат – побогат, најбогат, збеснат, уште го немат фатено.

Брз – побрз, најбрз, метла.

Ана Грезловска Михајлова