Битолчанецот Никола Митревски е херој во првата половина од натпреварот помеѓу Македонија и Шпанија и досега направи точно 10 интервенции на голот.

Инаку желба на Никола била да биде фудбалер, но ко­га во учи­ли­ште поч­на­ле да игра­ат ра­ко­мет, тој бра­нел и по не­кол­ку школ­ски нат­пре­ва­ри клас­ни­от ра­ко­во­ди­тел му ре­кол: „Ти Ни­ко­ла, мо­ра да поч­неш да тре­ни­раш ра­ко­мет“. Тој се про­ти­вел, дру­га­ри­те и на­став­ни­кот би­ле упор­ни. По не­кол­ку тре­нин­зи де­фи­ни­тив­но се од­лу­чил за ра­ко­ме­тот, а од 13-та­ го­ди­на поч­нал и актив­но да тре­ни­ра. Професионалната кариера ја започ­на во Пе­ли­стер…

Браво Митревски!