Во денешната акција за дотур на градежен материјал, со помош на жичницата до ,,Копанки” беа доставени скоро 40 тони материјал и тоа:
-35 тони чакал
-1,5 тон гpaѓa
-1 тон цемент
-1,5 тон градежно железо

ПСК “Пелистер” им заблагодарува на сите кои волонтерски и несебично се вклучија во оваа акција.