Видео од еко-акцијата “1000 шуми од 1 желад” која има за цел да ја подигне свеста кај децата и возрасните за потребата од заштита на квалитетот на амбиенталниот воздух преку одгледување и засадување на
дрвја. Оваа акција како пилот проект се реализира во месец Ноември 2022 година во три основни училишта во Битола. Со акцијата на 200 дечиња им беа поделени комплети од саксии со соодветна земја, упатство за одгледуавање и два желади кои самите ги засадија. Нашата цел е од одгледаните садници наредната 2023 година да се реализира првата акција за пошумување.