​Црквата Св. Димитриј е подигната 1830 година, на местото на некогашниот стар параклис од 1726 кој изгорел во пожар.

Изградена со посебно одобрение на турските власти, црквата требало да биде скромна и неугледна градба, пониска од околните џамии. Поради тоа, истата е вкопана во земја и е израдена е за само четири месеци со доброволни прилози од битолските христијани.


Внатрешноста на оваа црква е богато разиграна со импозантни галерии на катот, резбан владичин трон, двокатен иконостас во плитка резба и амвон. Иконостасот потекнува од средината на XIX век и е изработен во плитка резба, а подоцна е гипсиран и позлатен. Камбанаријата е од 1936 година и е дело на Александар Дероко.
Денес црквата Св. Димитриј е централна црква во Битола, и во неа се одржуваат најголем број на венчавки, крштевки а воедно е и централно место за сите поважни христијански празници.

Текст и фото Bitola.info

church St.Dimitrius in Bitola 

St. Demetrius was built in 1830, replacing the former old chapel from 1726 that burned down.
Built with special permission of the Turkish authorities, the church should be modest and nondescript building, is lower than the surrounding mosques. Therefore, it is dug into the ground and is Built, is just four months with donations from Bitola Christians.

The interior of the church is richly played with fascinating galleries upstairs, Vladicin carved throne, double-decker iconostasis in shallow carving and pulpit. Iconostasis from the middle of the XIX century and was made in shallow carving, and later in cast and gilded. The Belfry is in 1936 and is the work of Alexander Deroko.

Today St. Demetrius is the central church in Bitola, and it hosts the largest number of weddings, christenings and is the central place for all major Christian holidays.
Text and photo Bitola.info