28 јануари 1935 година
Фактура од „Барух Франко“ – Битола за набавка на штоф
за прилепската Ангро манифактура „Зојчевић и Долговац“ (подоцна „Илија Петровић и синови – Долговац“)
Испратено по кираџијата Гарбе.

Благодарност до Прилеп стари фотографии.