​Никогаш во животот не сум видела толку убава коса. Кај една госпоѓа избројав сто и десет кадрици, и сите беа природни. Но, мора да се признае дека тука убавината е многу почеста отколку кај нас. Ретко ќе сретнете млада жена, а да не е убава. 

Имаат природно најубава кожа на светот и, најчесто, големи црни очи.

Најискрено ве уверувам дека и на англискиот двор, за којшто верувам дека е најотмен во христијанскиот свет, нема толку многу убавици колку што ги има тука под наша заштита. 

Тука жените си ги исцртуваат веѓите, а и Гркинките и Турчинките имаат обичај да стават црна црта околу очите, така што оддалеку или при светлост на свеќа тие им изгледаат уште поцрни.Мислам дека нашите дами би биле пресреќни да ја знаат оваа тајна.
Леди Мери Вортли Монтагју за убавината на битолските жени при посетата на Битола (1717 г.) 

Фото од поставка во Музеј Битола

Never in my life seen such beautiful hair. In a lady I counted seventy curls, and all were natural. But it must recognize that here beauty is much more common than here. Rarely will you encounter a young woman, not beautiful. Naturally have the most beautiful skin in the world and, often, large black eyes. Sincerely I assure you that the English court, for which I believe is najotmen in the Christian world, there are so many beauties as they exist here under our protection.

Here women to draw the eyebrows, and Greeks Turk and tend to become black draw the eye so that distance or light the candle they look black and gorgeous.I think that our ladies would be overjoyed to know this secret.
Lady Mary Wortley Montagu about the beauty of women in Bitola visit to Bitola (1717)

Photo exhibition at the Museum of Bitola