Стариот Народен Театар заедно со Новиот, сегашен Дом за Култура или ЦК Битола. Првобитното идејно решение било тие да бидат заедно надолнати еден со друг. Бидејќи стариот имаше историско значење и беше заштитен, во само една ноќ истиот од страна на тогашните власти беше разрушен. Кога битолчани спиеја и сонуваја…