…најголемото знаме на чкембарите

Зоран Мишевски и Тера ТВ