…мислењето на чкембарите за натпреварот

Тера ТВ и Зоран Мишевски