Скриената тајна на градскиот часовник Битола

Некаде 15тиот камен на северноисточната страна од градскиот часовник далеку од очите на сите се наоѓа еден симбол од вечната борбата на доброто против злото – сокол каде што напаѓа змија.Бидејќи симболите од животни се забранети во Исламската религија непознатиот протомајстор што работел на кулата сакал да ни укаже дека оваа величествена градба ја граделе христијани во турско време, кои биле библиски писмени и дека биле свесни за поставувањето на овој релјеф кој Турците не го познавале, а во каменот ќе остане и сведочи за печатот на градителите…

Фото by Чунга (Choonga)