И денес сите патишта водат кон Кркардаш. За многу години денот❤

Фото Гордана Аџиева – Михајловска