Изградбата и пуштањето во употреба на Хотел „Битола” кој покасно служеше како пензионерски дом а денеска да е уште еден напуштен и уништен објект во Битола.

Благодарност до Александар Стефановски за фотографиите.