Денес на ден 17.05.2019 год Црвен Крст на РМ, ОО Битола изработи симулационата вежба во СОУ „ Јосип Броз Тито“ – Битола како дел од кампањата „Намалување на ризик при појава на природна катастрофа земјотрес и пожар“.

Во планот и програма се планирани симулациони вежби за основни и средни училишта на територијата на Општина Битола, Општина Новаци и Општина Могила.

Црвен Крст Битола