На седницата на стручниот колегиум одржана на 04.10.1979 година, е утврдено дека зградата на Народниот театар во Битола, има својство на споменик на културата, кај кого под посебен режим на заштита се става ентериерот на објектот, додека се дозволуваат интервенции на екстериерот по претходна согласност и одобрување од Заводот.

Извор Кинокултура